Vision, grundsatser och progam

Vår vision är ett samhälle, en värld, där droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Vi menar att alkohol och andra droger är ett hinder för individens utveckling och för samhällsutvecklingen i stort, och därför vill vi på olika sätt tränga tillbaka bruket av alkohol och narkotika. Välkommen som medlem du också!

Vår vision:

” Vår vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. ”

Grundsatser

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati

Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.

Solidaritet

Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt och globalt.

Nykterhet

I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda människor som för samhället i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi inspirerar människor till ett nyktert liv.

Medlemslöfte

Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

 

Program

IOGT-NTO-rörelsen vill för att förverkliga sina grundsatser:

– Bygga upp en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.

– Verka för en demokratiskt förankrad långsiktig miljö- och samhällsplanering.

– Bedriva studie- och föreningsarbete som på ett stimulerande sätt möter människors behov av gemenskap och meningsfylld samvaro.

– Påverka lösningen av samhälls- och kulturfrågor genom att stimulera medlemmarna till studier av och engagemang i samhällslivet och sociala skeenden.

– Arbeta för personlig helnykterhet.

– Informera om effekter och skadeverkningar vid bruk och missbruk av alkohol, narkotika och andra gifter, som används i berusande syfte.

– Påverka opinion och beslutande organ i samhället i syfte att genom lagstiftning och upplysning i största möjliga utsträckning begränsa skadeverkningarna av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

– Hjälpa alkohol- och narkotikaskadade till rehabilitering och bättre levnadsvillkor.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00